U bevindt zich hier: Startpagina

Privacy Statement

Wat houdt het Privacy Statement in.

Door middel van deze pagina wil INNER MASTERY communiceren met de gebruiker over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, die wij via onze website en email verkrijgen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet Persoonsregistratie (WPR).

Hoe gaat INNER MASTERY om met persoonsgegevens.

Daar waar de persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. (Zie bijv. Contact-pagina en de formulieren)
De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor die worden achtergelaten.

NB:
Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site, email of de mailforms strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Niet-relevante gegevens worden dan ook uit de administratie verwijderd.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die door de gebruiker zelf actief is achtergelaten. Is er een bezwaar tegen het verwerken van de persoonsgegevens, dan kan dat via e-mail of schriftelijk aangemeld worden bij INNER MASTERY.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.
De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van bedrijven. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de WBP dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Namens INNER MASTERY

Peter Wetters

Amsterdam - december 2020